Issue 2021-2

Ornis Polonica 2021, 62: 89–100

The importance of the riverbeds of the largest rivers of the middle Vistula basin (central Poland) for breeding avifauna – changes after two decades

Andrzej Dombrowski, Sławomir Chmielewski, Dariusz Bukaciński, Krzysztof Antczak, Marek Murawski, Piotr Pagórski

Abstract: In 2007–2017 18 breeding species were counted in the river beds of the central Vistula and lower sections of the Narew, Bug, Pilica, Wkra and Liwiec rivers. The Sand Martin Riparia riparia (27,662–28,161 burrows) and the Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus (13,026–14,480 pairs) were the most abundant species. Other surveyed species were the Common Tern Sterna hirundo (1,636–1,798 pairs), Little Tern Sternula albifrons (460–531 p.), Mew Gull Larus canus (680–787 p.), Common Sandpiper Actitis hypoleucos (404–455 p.), Little Ringed Plover Charadrius dubius (242–304 p.), Goosander Mergus merganser (186–215 p.), Common Kingfisher Alcedo atthis (168–193 p.), Ringed Plover Ch. hiaticula (145–168 p.), Herring Gull L. argentatus sensu lato (78–111 p.), Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus (16–19 p.), Bluethroat Luscinia svecica (12–19 p.), Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus (9–12 p.), Common Shelduck Tadorna tadorna (8–10 p.) and Lesser Black-backed Gull L. fuscus (5 p.). After two decades (1984–1993 vs 2017–2017), the abundance of ten species decreased, while the number of six increased. The largest increase concerned Goosander, Eurasian Oystercatcher and Caspian Gull L. cachinnans, as well as large gulls, while the largest decrease was observed in the Mew Gull, Bluethroat and Ringed Plover. The Stone Curlew Burhinus oedicnemus stopped nesting, and two species, the Lesser Black-backed Gull and Common Shelduck, started to breed. Despite a decreasing trend for many species, the central Vistula basin is still the most important national breeding ground for four species: Mew Gull, Ringed Plover, Eurasian Oystercatcher and Little Tern.

Key words: the middle Vistula basin, changes in the number of birds, breeding birds

 

Ornis Polonica 2021, 62: 101–112

Liczebność dzięciołów Picidae w lasach wyżynnych Lasów Suchedniowskich

Piotr Dębowski, Józef Dukała, Maciej Wachecki, Włodzimierz Szczepaniak, Grzegorz Stojek, Andrzej Staśkowiak, Łukasz Maślikowski

Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki inwentaryzacji dzięciołów Picidae przeprowadzonej z użyciem stymulacji głosowej w roku 2020 w centralnej części Lasów Suchedniowskich na Wyżynie Kieleckiej. Cenzusem objęto fragment lasów, głównie jodłowo-bukowych oraz sosnowych, o powierzchni 2940 ha. Zagęszczenie dzięcioła dużego Dendrocopos major oszacowano na powierzchni próbnej o powierzchni 365 ha. Na badanym obszarze za lęgowe uznano sześć gatunków dzięciołów związanych z wnętrzem zwartych lasów mieszanych. Dla każdego z nich oszacowano zagęszczenie krajobrazowe, a dla gatunków stenotopowych także zagęszczenie ekologiczne. Poszczególne gatunki gniazdowały w zagęszczeniach: dzięcioł duży – 0,8 ter./10 ha, dzięcioł czarny Dryocopus martius – 5,1 ter./10 km2 powierzchni całkowitej, dzięcioł białogrzbiety D. leucotos – 0,7 ter./10 km2 powierzchni całkowitej i 0,4 ter./km2 lasów liściastych, dzięcioł średni Dendrocoptes medius – odpowiednio 5,8–6,1 ter./10 km2 i 3,3–3,5 ter./km2, dzięcioł zielonosiwy Picus canus – 3,5 ter./10 km2 i 0,7 ter./km2 i dzięciołek Dryobates minor – 2,0–2,4 ter./10 km2 i 1,2–1,3 ter./km2. Wysoka różnorodność gatunkowa dzięciołów w Lasach Suchedniowskich oraz obecność gatunków stenotopowych, w tym dzięcioła białogrzbietego, wskazuje na zadowalający stan zachowania lasów oraz ich znaczną zasobność w martwe oraz zamierające drzewa.

Słowa kluczowe: dzięcioły, Picidae, dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos, drzewostany jodłowo-bukowe, Lasy Suchedniowskie, liczebność

 

Ornis Polonica 2021, 62: 113–148

Rare birds recorded in Poland in 2020

Komisja Faunistyczna

 

Ornis Polonica 2021, 62: 149–155

Population of the Pygmy Owl Glaucidium passerinum in fragmented forests of the North Podlasie Lowland

Tomasz Tumiel, Paweł Białomyzy, Grzegorz Grygoruk, Oliwier Myka, Piotr Świętochowski

 

Ornis Polonica 2021, 62: 156–162

Population trend of House Martins Delichon urbicum in Kielce

Maciej Wachecki, Piotr Wilniewczyc

 

Ornis Polonica 2021, 62: 162–168

Changes in the breeding avifauna in the nature reserve “Świnia Góra” in the Świętokrzyskie Forest after 25 years

Marcin Mandziak, Piotr Wilniewczyc, Piotr Dębowski, Bogusław Sępioł

This entry was posted in Numery. Bookmark the permalink.

Comments are closed.