Wskazówki dla Autorów

Akceptowane są wszystkie stosowane w kraju edytory tekstów, choć preferowany jest Word. Prace oryginalne powinny mieć tradycyjny układ treści, z wyróżnionymi śródtytułami: abstrakt, wstęp, teren badań, materiał i metody, wyniki i dyskusja. Natomiast w krótkich doniesieniach nie stosuje się śródtytułów. W tekście nie należy stosować wyróżnień prócz akapitów i nazw taksonomicznych (piszemy je kursywą, bez nawiasów). Abstrakty, zarówno polski jak i angielski, nie powinny przekraczać 1500 znaków ze spacjami. Na końcu tekstu należy umieścić imiona i nazwiska autorów, ich afiliacje bądź adresy i adres poczty elektronicznej, a także podpisy do ilustracji. Należy unikać powtarzania wyników w tekście, tabelach i na rysunkach.

Odwołując się do wyników testów statystycznych należy stosować następujące określenia, symbole i formę zapisu:

liczebność próby                                                        N

prawdopodobieństwo                                               P

liczba stopni swobody                                               df

błąd standardowy                                                     SE

odchylenie standardowe                                           SD

przedział ufności                                                       CI

współczynnik korelacji Pearsona                               r

współczynnik determinacji                                        r2

współczynnik korelacji rang Spearmana                   rs

test t­-Studenta                                                           t9 (indeks dolny – liczba stopni

swobody df)

test analizy wariancji ANOVA                                 F2,33

test U Manna-Whitneya                                            U lub Z

test Wilcoxona                                                          T

test Kruskala-Wallisa                                                 H

test G                                                                         G

test chi-kwadrat                                                        c2

Przykłady zapisu

wartości średnie/mediany, miary zmienności

i błędu standardowego etc.                                       3,75 cm (SD=0,07)

0,85 g (±95% CI: 0,75–1,05)

lub (=9,5 m; SD=5,09)

zakres (min-max)                                                       (zakres 12,5–16,9 cm)

test t-Studenta                                                                       t­26 = 5,33; P<0,0001

test U Manna-Whitneya                                            U=342 (lub Z=2,67); P=0,04

test Wilcoxona                                                          T=44; P=0,06

test analizy wariancji ANOVA                                 F4,66 = 3,15; P=0,003

test Kruskala-Wallisa                                                H2,65=12,7; P=0,01

test chi-kwadrat                                                        c2=12,24; df=5; P=0,001

test G                                                                         G=1895; df=5; P<0,0001

współczynniki korelacji                                             r=0,95; P=0,005; N=55

współczynnik korelacji rang                                      rs=0,57; P=0,001; N=13

 

Nazwy i wartości testów podajemy w nawiasach. Jako separator między wartością testu, liczbą stopni swobody i prawdopodobieństwem stosujemy przecinek.

Każde równanie zapisujemy w osobnej linii, stosując kursywę dla symboli parametrów równania np.

D = -36,913 + 0,116 ´ HE + 1,245 ´ HBIN,

Y=3,12+13,11X.

Symbole parametrów muszą być wyjaśnione.

 

Tabele i ilustracje.

Liczbę tabel (zwłaszcza dużych) należy ograniczyć do minimum i przygotować zgodnie ze standardem pisma w edytorze tabel programu Word. Każda z nich winna być przygotowana jako odrębny plik. Rysunki (histogramy, diagramy kołowe, itp.) wykonane techniką komputerową, należy dostarczyć w formie odpowiedniego pliku (Corel Draw, Excel) lub plików zapisanych w formatach .bmp lub .jpg. Jeśli zastosowano inną technikę, to nadesłany materiał musi być jakości umożliwiającej skanowanie. Zdjęcia powinny być najlepiej w formie cyfrowej, o objętości ok. 1 MB lub więcej, choć dopuszczalne są odbitki na papierze błyszczącym i slajdy. Wykresy powinny być czytelne, pozbawione linii siatki. Znaczniki podziałki skierowane na zewnątrz powinny być dopasowane do wartości odwzorowanych na osi i być czytelne po zmniejszeniu wykresu do formatu strony czasopisma. To samo dotyczy rozmiaru czcionki użytej do opisu osi (najczęściej 12 pkt., czcionka Arial). Jeśli nie wymaga tego charakter prezentowanych danych, górną i prawą oś wykresu należy usunąć. Przykłady prawidłowo przygotowanych wykresów można znaleźć w ostatnich zeszytach Ornis Polonica. Tytuły tabel, rycin i zdjęć wraz z wszelkimi objaśnieniami publikowane są w wersji polskiej i angielskiej. Odwołania do tabel, rycin i zdjęć w tekście umieszczamy w nawiasach stosując skróty: rys., tab. i fot. i winny być one zacytowane w tekście kolejno, zgodnie z numeracją.

 

Systematyka, cytowanie i spis literatury

Układ systematyczny oraz nazwy gatunkowe ptaków (polskie i łacińskie) należy zapisywać zgodnie z aktualną listą zamieszczoną na stronie Komisji Faunistycznej (www.komisjafaunistyczna.pl).

Pozycje literatury cytuje się podając nazwisko autora i rok wydania (np. Iksiński 1997), w przypadku kilku prac jednego autora wydanych w tym samym roku oznaczamy je kolejnymi literami. Prace cytowane łącznie oddziela się przecinkami, porządkując je według lat wydania, w następnej kolejności – alfabetycznie. Przy dwóch autorach podaje się ich obydwu, jeśli było ich więcej stosujemy formę: Iksiński et al. Przykładowa kolejność jest następująca: Adamski 1997a, b, 1998, Kowalski & Malinowski 1997, Zakrzewski 1997, Zakrzewski et al. 1997. W przypadku danych niepublikowanych zaleca się stosowanie formuł: A. Mamoń i in. – mat. niepubl., W. Ciupaga – inf. ustna. Natomiast nie należy stosować zwrotu: M. Molibden – w przygotowaniu.

Spis cytowanych pozycji układany jest alfabetycznie, każda z nich powinna zawierać w kolejności: autora, rok wydania, tytuł, nazwę czasopisma, tom i strony. Pozycje książkowe muszą zawierać informacje o wydawnictwie i miejscu wydania. Tytuły niełacińskie transliteruje się według ogólnych zasad. Przykład spisu literatury:

Baeyens G., Jerzak L. 1997. Magpie Pica pica. W: Hagemeijer W.J.M, Blair M.J. (eds). The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance, ss. 672–673. T&AD Poyser, London.

Cramp S., Simmons K.E.L. (eds). 1980. The Birds of the Western Palearctic. 2. Oxford University Press, Oxford.

Iksiński A. 1997. Badania nad przewagami ornitologii nad nieornitologią. Studia Orn. 1: 1–10.

Ygrekowski A. 1997 msc. Waloryzacja ornitologiczna gminy Kurza Łapka. Urząd Wojewódzki w Dużym Mieście.

Nadsyłanie prac do redakcji i dalsze procedury

Pracę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy Redaktora Naczelnego: stawar@biol.uni.wroc.pl. Praca po wstępnej pozytywnej opinii redakcji jest kierowana do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów, którzy pozostają anonimowi. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Najdłużej w ciągu 6 miesięcy od przesłania pracy do redakcji, autor otrzymuje odpowiedź o wyniku recenzji. Negatywne opinie obu recenzentów powodują nieprzyjęcie pracy do druku. W przypadku tylko jednej recenzji negatywnej praca może być poprawiona. Autor zobowiązany jest do dokonania poprawek po recenzji i opracowaniu redakcyjnym w jak najkrótszym terminie oraz do jednej korekty drukarskiej. Korekta autorska powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Informacje dotyczące gatunków weryfikowanych przez Komisję Faunistyczną muszą uzyskać jej akceptację.

Redakcja życzy Autorom jak najmniej kłopotów z brakiem natchnienia, lenistwem, czasem, współautorami, recenzentami, komputerami, e-mailami i z nią samą. Ponieważ ich uniknięcie jest niemożliwe, Autor dostaje swój artykuł w postaci pliku pdf.

Comments are closed.